Με τους ολιγάρχες μέχρι την τελευταία ώρα: Προεκλογικό «δώρο» τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων με χθεσινή ΚΥΑ!

Στις 18 Μαΐου, τρεις μόλις ημέρες πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έβγαλε μια ΚΥΑ που υπογράφεται (στις 16) από τον Υπουργό, τον αναπληρωτή και τον Υφυπουργό Οικονομικών, με την οποία η φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων σχεδόν μηδενίζεται!

Με τους ολιγάρχες μέχρι την τελευταία ώρα: Προεκλογικό «δώρο» τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων με χθεσινή ΚΥΑ!
ΠΡΟΒΟΛΗ

Από τα Χριστούγεννα του 2022 αυτό που είχε βγει και δεν είχε ακόμα υπογραφεί ήταν το εξής: «Τα πλεονάζοντα κέρδη για την επιβολή της έκτακτης φορολόγησης ισούνται με τη θετική διαφορά μεταξύ των φορολογητέων κερδών φορολογικού έτους 2022 του υπόχρεου και του εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) του ποσού αναφοράς Το ποσό αναφοράς ισούται με το ένα τέταρτο (1/4) του αθροίσματος των φορολογητέων κερδών ή ζημιών των φορολογικών ετών 2018 έως και 2021 και όταν αυτό είναι αρνητικό, θεωρείται μηδενικό».

Αυτό έχει πολλές προβληματικές και προβλήματα. Αρχικά στο ποσό αναφοράς που βγάζει τα μέσα κέρδη των διυλιστηρίων έχει προστεθεί το 2021 το οποίο ήταν ένα ζημιογόνο έτος. Κάτι που δεν συμβαίνει αν δεν έχεις πανδημία. Σωστά; Ακόμα το φορολογικό έτος 2022, δεν έχει κλείσει καθώς οι εταιρείες έχουν περιθώριο μέχρι τις 30/6. Οπότε έχουν 40 ημέρες, να ανεβάσουν τα έξοδα στον Θεό. Το υπερκέρδος σε μια κανονική χώρα, με κανονικές συνθήκες, ορίζεται είτε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, είτε σε σχέση με την χρονιά πριν αρχίσουν οι απότομες αυξήσεις που έθεσαν πανευρωπαϊκά το ζήτημα του υπερκέρδους.

Να υπενθυμίσουμε πως στην Ευρώπη, την κανονική Ευρώπη, τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων φορολογήθηκαν με 90%. Στην Ελλάδα θα φορολογηθούν με 30%, συμπεριλαμβάνοντας στην εξίσωση τα χρόνια των lockdown, όπου εκατοντάδες χιλιάδες λιγότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα οχήματά τους! Στα υπερκέρδη μάλιστα αφαιρείται εξ' αρχής ένα 20% που θεωρείται το λογικό κέρδος!

Αφού όμως παραβλέψουμε το ψέμα της Κυβέρνησης με τον γνωστό ψευτορητορικό στόμφο του Μητσοτάκη, πως «φορολογήσαμε τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων» (αυτό συζητάμε ακόμα, αυτό διαβάζετε τώρα), την αίτηση η οποία ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ από κανέναν φορέα (όπως η ΡΑΕ), θα την υποβάλουν τα… διυλιστήρια, ενώ πρέπει να αναφέρουμε πως αν οι όμιλοι έχουν κατά 26% κύκλο εργασιών και εσόδων που δεν αφορά το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο, για παράδειγμα ΑΠΕ, δεν θα πληρώσουν ούτε σεντ!

Μην εκπλαγείτε αν όταν παραδώσουν τους οριστικούς τους ισολογισμούς του 2022 τα ελληνικά διυλιστήρια, τα φέρουν έτσι ώστε να φορολογηθούν για υπερκέρδη άνω του μισού δισ. ευρώ για περίπου 30 εκατομμύρια.

Η αμαρτωλή ΚΥΑ των «φορολογημένων» διυλιστηρίων!

Αριθμ. Α. 1069

ΦΕΚ B' 3285/18.05.2023

Καθορισμός του τύπου και περιεχόμενου της δήλωσης Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) του άρθρου 114 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), καθώς και κάθε διαδικαστικής λεπτομέρειας για τον προσδιορισμό και την είσπραξη της συνεισφοράς αυτής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 11 του άρθρου 114 του ν. 5007/2022 (Α’ 241),

β) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’206), εφεξής ΚΦΔ,

γ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού και

δ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»(Β’ 4738).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφαλμάτων (Α’ 126).

5. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

6. Την υπό στοιχεία 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

9. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

10. Την ανάγκη για ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογούμενων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 114 του ν. 5007/2022.

11. Την από 14/3/2023 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) του άρθρου 114 του ν. 5007/2022, έχει όπως το υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο: «ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Π.Σ.Α.) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 114 ΤΟΥ Ν. 5007/2022»).

2. Η υποβολή της δήλωσης Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης γίνεται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ηλεκτρονικά, με υποβολή αιτήματος μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, στο οποίο επισυνάπτεται αρχείο σάρωσης (scan) του εντύπου «Δήλωση Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) του άρθρου 114 του ν. 5007/2022».

Άρθρο 2

Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης και καταβολής της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης

1. Υπόχρεοι για την υποβολή δήλωσης Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης είναι νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, καθώς και μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2022 προέρχονται από τις εξής οικονομικές δραστηριότητες, κατά ομάδα NACE:

α) 05.1 εξόρυξη λιθάνθρακα,

β) 05.2 εξόρυξη λιγνίτη,

γ) 06.1 άντληση αργού πετρελαίου,

δ) 06.2 άντληση φυσικού αερίου,

ε) 19.1 παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης),

στ) 19.2 παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

Υπόχρεοι για την καταβολή της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης είναι οι υπόχρεοι του προηγούμενου εδαφίου των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2022 προέρχονται, κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον, από τις ανωτέρω οικονομικές δραστηριότητες, κατά ομάδα NACE.

2. Ως ακαθάριστα έσοδα για τον προσδιορισμό των υπόχρεων για την υποβολή της δήλωσης και την καταβολή της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης θεωρούνται τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά δηλώνονται από τους υπόχρεους στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ήτοι τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώνονται στο κωδικό 015 του εντύπου Ν.

Άρθρο 3

Προσδιορισμός της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης

1. Η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης έχει επείγοντα, προσωρινό και έκτακτο χαρακτήρα και επιβάλλεται επί των πλεοναζόντων κερδών κατά το φορολογικό έτος 2022 των υπόχρεων.

2. Η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εξής:

Π.Σ.Α. = [Φορολογητέα κέρδη φορολογικού έτους 2022 - (120% x 1/4 x (φορολογητέα κέρδη ή ζημίες φορολογικών ετών 2018 + 2019 + 2020 + 2021))] x 33%.

3. Ως φορολογητέα κέρδη ή ζημιές για τον υπολογισμό των πλεοναζόντων κερδών νοούνται τα φορολογητέα κέρδη ή ζημιές του υπόχρεου, που λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή του φόρου εισοδήματος, ήτοι τα φορολογητέα κέρδη ή ζημίες που δηλώνονται στους κωδικούς 001 ή 003 του εντύπου Ν, αντίστοιχα.

Εάν το αποτέλεσμα του φορολογικού έτους 2022 είναι ζημιογόνο, δεν καταβάλλεται Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης.

4. Όταν το άθροισμα των φορολογητέων κερδών ή ζημιών των φορολογικών ετών 2018 έως και 2021 είναι αρνητικό, θεωρείται μηδενικό.

5. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος συστάθηκε ή διεξάγει εργασίες μετά το φορολογικό έτος 2018, το ποσό αναφοράς προσαρμόζεται αναλόγως των ετών λειτουργίας του, ήτοι το άθροισμα των φορολογητέων κερδών ή ζημιών των ετών λειτουργίας του υπόχρεου διαιρείται με τον αριθμό των ετών αυτών.

Άρθρο 4

Χρόνος υποβολής

1. Η δήλωση Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022 υποβάλλεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2023. Για φορολογικό έτος που αρχίζει εντός του 2022 και λήγει σε ημερομηνία διαφορετική της 31ης Δεκεμβρίου 2022, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου (6ου) μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.

2. Ως ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος στην πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου».

Με την υποβολή της δήλωσης, βεβαιώνεται η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης είτε στην για τη φορολογία εισοδήματος αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) είτε στο αρμόδιο ΚΕΒΕΙΣ και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής», με βάση την οποία καταβάλλεται η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με τον τρόπο που ο υπόχρεος έχει επιλέξει (εφάπαξ ή με δόσεις) μέχρι τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται.

Μέσω της εφαρμογής «e-κοινοποιήσεις» που είναι προσβάσιμη μέσω της εφαρμογής Μητρώο και Επικοινωνία της ψηφιακής πύλης myAADE, αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης αναρτάται στη θυρίδα του φορολογουμένου στο myAADE, είτε υπογεγραμμένη ψηφιακά, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα (υποχρεωτικά για τις Δ.Ο.Υ. Α’ τάξης), είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan). Επιπρόσθετα, αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Η καταβολή της συνεισφοράς πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.

4. Η καταχώριση της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης γίνεται στο είδος φόρου «1272 - ΔΗΛ. ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ. Ν.Π. (αρθ. 45 ν. 4172/2013, Α’ 167)» με αναλυτικό λογαριασμό εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1150289002 «Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

*Με ειδικές ευχαριστίες στην Ρ.Κ. για την βοήθεια στην κατανόηση της ΚΥΑ!

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ