Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.2020mag.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Στο παρόν κείμενο καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης www.2020mag.gr.

Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε ουδεμία περίπτωση συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 20/20 MEDIA.

H ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 20/20 MEDIA δεν εγγυάται με το παρόν συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού τόπου, καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες, μη δυνάμενους να ελεγχθούν.

ΔΗΛΩΝΩ ΡΗΤΑ, ΩΣ ΧΡΗΣΤΗΣ, ΟΤΙ ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ WWW.2020MAG.GR ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΑΙΝΩ, ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

 

Περιεχόμενα

 1. Εισαγωγή
 2. Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη
 3. Περιορισμός ευθύνης Διαδικτυακού τόπου – Δήλωση Αποποίησης
 4. Προσωπικά Δεδομένα
 5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 6. Σύνδεσμοι προς τον Διαδικτυακό τόπο - Υπερσύνδεσμοι προς άλλα sites
 7. Άλλα δικαιώματα Διαδικτυακού τόπου
 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

 

1. Εισαγωγή

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 20/20 MEDIA (εφεξής «2020 MEDIA»), η οποία εδρεύει επί της οδού Γραβιάς 32, στη Δάφνη Αττικής, δημιούργησε και διαχειρίζεται τον Διαδικτυακό τόπο www.2020mag.gr (εφεξής «Διαδικτυακός τόπος»).

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτού του Διαδικτυακού τόπου και αφορούν όλο το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες/υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον εν λόγω Διαδικτυακό τόπο.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου αποδέχεται και συναινεί στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των σχεδίων, των κειμένων και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο Διαδικτυακό τόπο. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Διαδικτυακού τόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης του Διαδικτυακού τόπου οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για πιθανές αλλαγές στους όρους χρήσης, τους οποίους η 2020 MEDIA ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 

2. Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η χρήση του παρόντος Διαδικτυακού τόπου είναι δωρεάν, με την επιφύλαξη του κόστους σύνδεσης του αντίστοιχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μέσω του οποίου έχει πρόσβαση ο χρήστης.

Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται, οικειοθελώς και ρητά, ότι η χρήση του Διαδικτυακού τόπου τελεί πάντοτε υπό τη μοναδική και αποκλειστική του ευθύνη. Ο επισκέπτης/χρήστης σελίδων και υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον Διαδικτυακό τόπο, από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού τόπου δεν δύναται να αποτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, κατά παράβαση των παρόντων όρων.

Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του Διαδικτυακού τόπου, συμμορφούμενοι με τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες συμφωνούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ότι δεν θα κάνουν χρήση του Διαδικτυακού τόπου για:

 • Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ. συκοφαντικό, ρατσιστικό) iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
 • Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Διαδικτυακού τόπου και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της 2020 MEDIA ή τρίτων.
 • Να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της 2020 MEDIA.
 • Να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον Διαδικτυακό τόπο ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από της 2020 MEDIA.
 • Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της 2020 MEDIA.
 • Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό τόπο.
 • Να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Διαδικτυακού τόπου.
 • Να δυσφημούν, προσβάλουν, παρενοχλούν, διώκουν, απειλούν ή παραβιάζουν τα νόμιμα δικαιώματα (ήτοι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα) των άλλων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 • Να δημοσιεύουν, αναρτούν, μεταφορτώνουν, διανέμουν ή διαδίδουν οποιοδήποτε όνομα, θέμα, υλικό ή πληροφορία που είναι βλαπτική, δυσφημιστική, άσεμνη ή παράνομη.
 • Να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό τόπο για οποιοδήποτε σκοπό που παραβιάζει τους κανόνες του τοπικού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου.
 • Να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε αυτόματη και/ή χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση ή την κατηγοριοποίηση του Διαδικτυακού τόπου.
 • Να αποκτούν παράνομα πρόσβαση ή να παρεμβάλλονται στον Διαδικτυακό τόπο, στους διακομιστές ή στο δίκτυο του.
 • Να αναρτούν προσβλητικό και/ή βλαβερό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, περιεχομένων που υπερασπίζονται, αποδέχονται, ανέχονται ή προωθούν τον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, το μίσος ή τη σωματική βία εναντίον οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας.
 • Να μη συλλέγουν ή αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες.
 • Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους χρήσης του Διαδικτυακού τόπου, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τη 2020 MEDIA, για κάθε τυχόν ζημία της από τη χρήση αυτή. Η μη ενάσκηση ή η μη εμπρόθεσμη ή μερική άσκηση από τη 2020 MEDIA των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά ή την παρεμπόδιση της μεταγενέστερης άσκησής τους.

 

3. Περιορισμός ευθύνης Διαδικτυακού τόπου - Δήλωση Αποποίησης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο Διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Διαδικτυακού τόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ειδικότερα, o Διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στον Διαδικτυακό της τόπο ή/και από χρήση των υπηρεσιών της ή των πληροφοριών που περιέχονται στoν Διαδικτυακό τόπο.

Η 2020 MEDIA υιοθετεί μέτρα ασφαλείας που κρίνονται κατάλληλα για την ανίχνευση της ύπαρξης ιών. Παρόλα αυτά, ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας των υπολογιστικών συστημάτων στο Διαδίκτυο δεν είναι απολύτως αξιόπιστα και έτσι η 2020 MEDIA δεν μπορεί να εγγυηθεί τη μη ύπαρξη ιών ή άλλων στοιχείων, που μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών του χρήστη (λογισμικό ή εξυπηρετητές) ή ψηφιακά έγγραφα και αρχεία που περιέχονται σε αυτά. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιασδήποτε πληροφορίας, οποιουδήποτε είδους, που αποστέλλεται στον ή μέσω του Διαδικτυακού της τόπου.

Ο Διαδικτυακός τόπος δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται, ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία στον διαδικτυακό αυτό τόπο θα είναι ελεύθερα από ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό στοιχείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή σας, καθώς επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλο επιζήμιο λογισμικό. Είναι αποκλειστική ευθύνη κάθε χρήστη να απομονώσει λογισμικό και αρχείο πληροφοριών, να εφαρμόσει λογισμικό προστασίας και με δικό του τρόπο να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που χρησιμοποιεί, καθώς και τα αρχεία πληροφοριών αν μολυνθούν δεν θα καταστρέψουν τις πληροφορίες ή το σύστημά του.

Τα περιεχόμενα του Διαδικτυακού τόπου παρέχονται "όπως ακριβώς είναι", χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο Διαδικτυακός τόπος αρνείται όλες τις εγγυήσεις, εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, περιλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η 2020 MEDIA καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η περιήγηση στον Διαδικτυακό τόπο να γίνεται με ασφάλεια για τον χρήστη των ιστοσελίδων της, καθώς και να υπάρχουν ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Εν τούτοις, ο Διαδικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Οι πληροφορίες στις οποίες έχετε πρόσβαση ή τις οποίες λαμβάνετε ως χρήστες, κάνοντας χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Διαδικτυακού τόπου, εφόσον αποστέλλονται, εισάγονται ή ταχυδρομούνται από άλλους χρήστες ή από τρίτους, δεν επαληθεύονται, ούτε ελέγχονται, εξετάζονται ή επικυρώνονται από το Διαδικτυακό τόπο.

Ο Διαδικτυακός τόπος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα, ακρίβεια, ορθότητα, πληρότητα, ποιότητα, σταθερότητα, επικαιρότητα, καταλληλότητα, διαθεσιμότητα, ή εμπορευσιμότητα για οποιοδήποτε σκοπό οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών, των περιεχομένων, των σελίδων, των επιλογών ή τα αποτελέσματά τους που παρέχονται από τον Διαδικτυακό τόπο του, όσο και με την λειτουργία και χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Διαδικτυακού τόπου του. Σε καμία περίπτωση ο Διαδικτυακός τόπος ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, άμεση, έμμεση, ποινική, δευτερογενή ζημία ή οποιεσδήποτε ζημίες γενικώς, απορρέουσες από απώλεια χρήσης, στοιχείων ή κερδών, ανεξαρτήτως αιτίας ή τρόπου, που προέρχεται από ή σε σχέση με την χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβασή σας ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την δική σας χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε δευτερογενούς, ειδικής, ή παρόμοιας ζημίας.

 

4. Προσωπικά Δεδομένα

Όλες οι πληροφορίες για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου. Οι Χρήστες, οφείλουν να διαβάζουν την Πολιτική Απορρήτου πριν κάνουν χρήση του Διαδικτυακού τόπου, προκειμένου να είναι ενήμεροι αναφορικά με την συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, την περίοδο τήρησής τους, τα δικαιώματά τους και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους όρους χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση:

 

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Bιομηχανικής Iδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον Διαδικτυακό τόπο (ενδεικτικά: διακριτικά γνωρίσματα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, ανακοινώσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της 2020 MEDIA και γενικά όλα τα αναρτημένα αρχεία), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της 2020 MEDIA κατά περίπτωση και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (βλ. Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως ισχύει), κοινοτικού και διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "μεταφορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Διαδικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Η 2020 MEDIA δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων που αφορά πληροφορίες ή υλικό που παρανόμως έχει αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο του ή που έχουν αναρτηθεί από/με μη εξουσιοδοτημένα, ή μη νόμιμα, πρόσωπα/μέσα/μηχανισμούς.

 

6. Σύνδεσμοι προς τον Διαδικτυακό τόπο - Υπερσύνδεσμοι προς άλλα sites

Επιτρέπονται σύνδεσμοι (links) προς το Διαδικτυακό τόπο www.2020mag.gr.

Η 2020 MEDIA δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων, στα οποία δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή υπερσυνδέσμων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η 2020 MEDIA σε καμία περίπτωση πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

H χρήση διαδικτυακών τόπων, οι οποίοι ελέγχονται, διατηρούνται και διαχειρίζονται από τρίτα μέρη, διέπεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και τις Πολιτικές Ασφαλείας των εν λόγω διαδικτυακών τόπων και όχι από τους Όρους Χρήσης της 2020 MEDIA. Η πρόσβαση στους διαδικτυακούς τόπους τρίτου μέρους γίνεται για λογαριασμό και με κίνδυνο του ίδιου του Χρήστη.

Η 2020 MEDIA απορρίπτει ρητά κάθε ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση ή/και παρακολούθηση οποιουδήποτε διαδικτυακού τόπου ή άλλου υλικού, που σχετίζεται με συνδέσεις, οι οποίες εμφανίζονται στον Διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης, συμφωνεί βάσει της παρούσας συμφωνίας να απαλλάξει την 2020 MEDIA από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από τη χρήση συνδέσεων που εμφανίζονται στον Διαδικτυακό τόπο.

 

7. Άλλα δικαιώματα Διαδικτυακού τόπου

O Διαδικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια: (i) να πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία ή/και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, (ii) να διακόψει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή/και λογισμικού και να απέχει από την δημοσίευση στον Δικτυακό τόπο της, καθώς επίσης να διαγράφει από αυτόν, οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους, (iii) να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες, με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (πχ. προστασία προσωπικών δεδομένων).

 

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του άνω Διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Ρητά συμφωνείται ότι τα δικαστήρια των Αθηνών είναι αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ της 2020 MEDIA ως ιδιοκτήτη του άνω Διαδικτυακού τόπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Ουδεμία τροποποίηση των όρων αυτών λαμβάνεται υπόψη και αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Για ερωτήσεις σχετικά με την ευθύνη που έχετε αναπαράγοντας περιεχόμενο του Διαδικτυακού τόπου ή εισάγοντας περιεχόμενο σε αυτόν, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής υλικού ή θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο του Διαδικτυακού τόπου που αφορά νομικά ή ηθικά θέματα παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε στην παραπάνω διεύθυνση.