Πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του διαδικτυακού τόπου 2020mag.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 20/20 MEDIA (εφεξής «2020 MEDIA»), η οποία εδρεύει επί της οδού Γραβιάς 32, στη Δάφνη Αττικής, ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου www.2020mag.gr (εφεξής «Διαδικτυακός τόπος»), ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες (εφεξής: «Χρήστες»), αναφορικά με το είδος και το σύνολο των πληροφοριών που τυχόν συλλέγει και επεξεργάζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, κατά την επίσκεψή και περιήγηση των χρηστών στον άνω Διαδικτυακό τόπο.

Η 2020 MEDIA διαβεβαιώνει τους Χρήστες ότι τυχόν επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων γίνεται με γνώμονα το συμφέρον των χρηστών, τηρουμένων των αρχών της νομιμότητας, διαφάνειας, ακρίβειας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας σε όλες τις εκφάνσεις της, καθώς και ότι εναρμονίζεται τόσο με το Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο, όσο και με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»), εφαρμόζοντας κατάλληλα και επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητά σας.

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η 2020 MEDIA επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και προβαίνει στη συλλογή, διαχείριση, χρήση, αποθήκευση, διαβίβαση και προστασία των δεδομένων, για το χρονικό διάστημα τήρησής τους, καθώς και για τα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Η εν λόγω πολιτική μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, που θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό τόπο.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ, ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

 

Περιεχόμενα

 1. Προσωπικά Δεδομένα
 2. Πολιτική Απορρήτου
 3. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
 4. Σκοπός και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων
 5. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
 6. Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
 7. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
 8. Πρόσβαση και Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων
 9. Διάρκεια Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων
 10. Δικαιώματα Χρηστών
 11. Ενημερώσεις Πολιτικής Απορρήτου

 

1. Προσωπικά Δεδομένα

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, την σε συμμόρφωση με αυτόν ισχύουσα εθνική νομοθεσία, καθώς και για τις ανάγκες της παρούσας, οι βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται νοούνται ως εξής:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: Είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Υποκείμενο των δεδομένων»: Tο ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή η μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτισης ή συνδυασμού, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

Σε χρήστες που επισκέπτονται τον Διαδικτυακό τόπο μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ζητηθεί να μας γνωστοποιήσουν προσωπικά τους δεδομένα (π.χ. κατά την εγγραφή σας στα newsletters μας ή στη φόρμα επικοινωνίας σας με εμάς, σας ζητούμε το όνομα, το

Σε ουδεμία περίπτωση συλλέγονται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, παρά μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνά τους.

Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

 

2. Πολιτική Απoρρήτου

Η 2020 MEDIA είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για το πρόσωπό σας μέσω των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου και τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους τους χρήστες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της 2020 MEDIA.

Η Γενική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αποσκοπεί στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι όλων των εσωτερικών, εξωτερικών, εκούσιων ή ακούσιων απειλών. Ειδικότερα:

 • Η 2020 MEDIA εφαρμόζει Γενική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και δηλώνει την πλήρη δέσμευσή του για την αποτελεσματική εφαρμογή και την παροχή επαρκών πόρων, για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Προστασίας Δεδομένων.
 • Η Γενική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί:
  (1) Η προστασία των δεδομένων που διαχειρίζεται η 2020 MEDIA από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
  (2) Η εμπιστευτικότητατων δεδομένων της 2020 MEDIA.
  (3) Η τήρηση της ακεραιότηταςτων δεδομένων της 2020 MEDIA και των επισκεπτών/χρηστών.
  (4) Η διαθεσιμότητατων δεδομένων και των επιχειρησιακών διαδικασιών.
  (5) Η τήρηση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
  (6) Η τήρηση και έλεγχος της αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας.
  (7) Η εκπαίδευση σε θέματα προστασίας δεδομένων για όλους τους συνεργάτες της 2020 MEDIA
  (8) Ότι οι (επιβεβαιωμένες ή υποτιθέμενες) παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες αναφέρονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, διερευνώνται ενδελεχώς και αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά.
 • Έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες και επιμέρους πολιτικές προστασίας για την υποστήριξη της εν λόγω γενικής πολιτικής, περιλαμβανομένων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας.
 • Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι υπεύθυνος για την τήρηση της Γενικής Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, καθώς και για την παροχή υποστήριξης και συμβουλών κατά την εφαρμογή της.
 • Η συμμόρφωση με την Γενική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων είναι υποχρεωτική για όλους όσους εργάζονται ή συνεργάζονται με τη 2020 MEDIA.
 • Τυχόν παραβιάσεις της Γενικής Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις. Κάθε κύρωση εξαρτάται από τη φύση και την επίπτωση της παράβασης.

 

3. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Η 2020 MEDIA συλλέγει:

 • Το ονοματεπώνυμό σας
 • Το email σας
 • Το ΑΦΜ σας

 

4. Σκοπός και χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε προκειμένου:

 • Να είναι συνεχής η εποπτεία των διαδικασιών και συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων.
 • Να είναι δυνατή η κατανόηση των απαιτήσεων προστασίας των δεδομένων της 2020 MEDIA και η αναγκαιότητα για το σχεδιασμό, υλοποίηση και εφαρμογή Πολιτικών και Διαδικασιών για τη Διαχείριση της Προστασίας Δεδομένων.
 • Να είναι δυνατή η εφαρμογή και λειτουργία κατάλληλων μέτρων προστασίας, για διαχείριση της συνολικής ικανότητας της 2020 MEDIA, να ανταπεξέρχεται και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα περιστατικά παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν εμφανιστούν.
 • Να είναι δυνατή η διαχείριση του Διαδικτυακού τόπου και της κάθε μορφής επικοινωνίας.
 • Να είναι δυνατή η διαχείριση των συνδεδεμένων εφαρμογών.
 • Να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της 2020 MEDIA.
 • Να μετράμε, αναλύουμε και βελτιώνουμε τις εν λόγω υπηρεσίες και δραστηριότητες.
 • Να είναι συνεχής η βελτίωση της προστασίας των δεδομένων της 2020 MEDIA, βάσει αντικειμενικών δεικτών μέτρησης.
 • Να βελτιώνουμε την εμπειρία σας μέσω Υπηρεσιών της 2020 MEDIA, παρέχοντας περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσετε σχετικό και ενδιαφέρον.
 • Να σας παρέχουμε δυνατότητα επικοινωνίας και να απαντάμε σε τυχόν απορίες και ερωτήσεις σας.
 • Να προστατεύουμε τα δικαιώματα της 2020 MEDIA και άλλων. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η 2020 MEDIA μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, περιλαμβανομένων περιπτώσεων όπου η 2020 MEDIA θεωρεί, καλόπιστα, ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για: (i) την προστασία, την επιβολή ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία της 2020 MEDIA, των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συνεργατών, δικαιοπαρόχων και προμηθευτών τους (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συμφωνιών και των όρων χρήσης μας), (ii) την προστασία της ασφάλειας, του απορρήτου και της ασφάλειας των χρηστών των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου ή των χρηστών, (iii) την προστασία της 2020 MEDIA καθώς και άλλων εμπλεκόμενων τρίτων μερών, από απάτες ή για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων.
 • Για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους ή τις νομικές διαδικασίες ή/και για να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των αρμόδιων δικαστικών αρχών.
 • Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε ανώνυμα στοιχεία ή στοιχεία που δεν σας προσδιορίζουν πλέον προσωπικά, έστω και εμμέσως (π.χ. στατιστικές) για οποιονδήποτε σκοπό ή να τα κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία από την 2020 MEDIA είναι κατάλληλα, επαρκή και περιορίζονται στις ανάγκες και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Περαιτέρω, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που εγγυάται την ακρίβεια, τη συνεχή επικαιροποίηση και την ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, λαμβάνοντας κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο που κρίνεται κατάλληλο για τον σκοπό αυτό. Ιδιαιτέρως δε με κρυπτογράφηση, κωδικοποίηση, ψευδωνυμοποίηση και ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων, καθώς και έλεγχο, εποπτεία και καταγραφή των διαδικασιών επεξεργασίας τους.

Η 2020 MEDIA, σε ουδεμία περίπτωση θα προβεί σε ανακοίνωση ή γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Διαδικτυακού τόπου, παρά μόνο με την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή τους για να το πράξει, ή αν επιβάλλεται αυτό λόγω ύπαρξης υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες δικαίου και πάντα προς τη συγκεκριμένη Αρχή την οποία ορίζει ο Νόμος.

 

5. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας τόσο με ηλεκτρονικά, όσο και με μη αυτόματα μέσα και προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη την σύγχρονη τεχνολογία, το κόστος υλοποίησης, τη φύση, το πεδίο, το πλαίσιο και τον σκοπό της επεξεργασίας, καθώς επίσης την πιθανότητα και την σοβαρότητα της επίπτωσης στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων. Συγκεκριμένα, η 2020 MEDIA, εφαρμόζει κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά μέτρα, μέτρα όσον αφορά το προσωπικό και φυσικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του από απώλεια, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση, γνωστοποίηση ή τροποποίηση. Ειδικότερα, η 2020 MEDIA:

 • Τηρεί εχεμύθεια για τα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιείτε.
 • Λαμβάνει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους.
 • Διασφαλίζει επαρκώς ότι τα συστήματά της, από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις της με βάση τον ΓΚΠΔ και τον Ν. 4624/2019.
 • Ενημερώνει για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον ΓΚΠΔ και τον Ν. 4624/2019, ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προϋποθέτει συγκεκριμένο και νόμιμο λόγο. Ως εκ τούτου, φροντίζουμε κάθε χρήση των στοιχείων σας να στηρίζεται σε μια από τις εξής νομιμοποιητικές βάσεις: (α) στην συγκατάθεση του χρήστη στις περιπτώσεις πλοήγησής του στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού τόπου, καθώς και τη χρήση cookies, (β) στην εξασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων μας, δίχως αυτά να καταστρατηγούν τα δικαιώματα των χρηστών, όπως συμβαίνει κατά τη διεκδίκηση αστικών αξιώσεων και (γ) στη συμμόρφωση με διατάξεις του Νόμου, όπως στην περίπτωση καταγγελίας παράνομης δραστηριότητας χρήστη στις αρμόδιες Αρχές.

 

6. Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν επιπλέον περιορισμούς που επιβάλλει ο σκοπός της επεξεργασίας. Οι βασικές αρχές της επεξεργασίας, όπως προκύπτουν από τον ΓΚΠΔ, είναι:

Αρχή της Νομιμότητας, Αντικειμενικότητας και Διαφάνειας

Τα δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων. Η επεξεργασία είναι σύννομη, μόνο εάν και εφόσον, το υποκείμενο των δεδομένων, έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς και η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η 2020 MEDIA ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί. Η διαφάνεια, απαιτεί η ενημέρωση του υποκειμένου να είναι συνοπτική, εύκολα προσβάσιμη, σαφής και απλά διατυπωμένη.

Αρχή του Σκοπού

Ο σκοπός είναι βασικό στοιχείο του δικαιώματος και αποτελεί γνώμονα αξιολόγησης των υπολοίπων αρχών. Τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, ενώ δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Επίσης, υπόκεινται σε επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς επιστημονικής, ιστορικής ή στατιστικής έρευνας.

Αρχή της Αναλογικότητας

Τα δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται μόνο στον αναγκαίο βαθμό για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους. H αρχή της «ελαχιστοποίησης των τηρούμενων δεδομένων» (data minimisation) αποτελεί βασικό γνώμονα της νομιμότητας της επεξεργασίας.

Αρχή της Ακρίβειας – Επικαιροποίησης

Τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, εφόσον απαιτείται. Επιπλέον, εύλογα μέτρα πρέπει να τηρούνται για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των δεδομένων. Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα υποκείμενα να διορθώνουν τα δεδομένα τους.

Αρχή της Περιορισμένης Διάρκειας Τήρησης

Τα δεδομένα πρέπει να τηρούνται μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Εξαίρεση, αποτελούν τα δεδομένα που τηρούνται για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς επιστημονικής, ιστορικής ή στατιστικής έρευνας.

Αρχή της Ενδεδειγμένης Ασφάλειας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται επαρκώς την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

Αρχή της Λογοδοσίας

Η 2020 MEDIA φέρει την ευθύνη, συνεπώς οφείλει να είναι σε θέση να αποδείξει, την συμμόρφωση με τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

 

7. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η 2020 MEDIA λαμβάνει κατάλληλα και επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα είναι περιορισμένη στο προσωπικό της 2020 MEDIA και ισχύουν αυστηροί κανόνες επαγγελματικού απορρήτου, εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διεξάγεται από εξουσιοδοτημένα άτομα, με τρόπο που εναρμονίζεται με τους κανόνες και τις διαδικασίες που επιτάσσει ο ΓΚΠΔ και η εν γένει ισχύουσα νομοθεσία, εξασφαλίζοντας την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση/χρήση, παραποίηση, απώλεια/κλοπή, καταστροφή.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει στην περίπτωση που συνδεθείτε μέσω του παρόντος Διαδικτυακού τόπου με κάποιον άλλο Διαδικτυακό τόπο για επεξεργασία που γίνεται από τον άλλο Διαδικτυακό τόπο και για την οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι. Για το λόγο αυτό ρητά σας προτρέπουμε να ανατρέχετε στην Πολιτική Απορρήτου κάθε διαδικτυακού τόπου στον οποίο περιηγείστε.

 

8. Πρόσβαση και Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το απαραίτητο προσωπικό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ως Εκτελούν την Επεξεργασία, για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Οι εκτελούντες την επεξεργασία υποχρεούνται συμβατικά από εμάς να τηρούν εχεμύθεια, να μη κοινοποιούν δεδομένα σε τρίτους χωρίς την άδεια του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε τυχόν περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η διαβίβασή τους σε χώρες εκτός ΕΟΧ, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από το νόμο ή είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του ιστοτόπου, τηρουμένων των εγγυήσεων της οικείας νομοθεσίας, θα διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα προστατευτούν καταλλήλως και δεόντως. Στο μέτρο που αποτελεί υποχρέωσή μας, θα διασφαλίσουμε ότι η διαβίβαση θα γίνει βάσει συμβατικών συμφωνιών, χρησιμοποιώντας τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλες ενδεδειγμένες ασφαλιστικές δικλείδες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

9. Διάρκεια Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει ο νόμιμος σκοπός της επεξεργασίας για τον οποίο είχαν συλλεγεί αρχικά, με την ελεύθερη συγκατάθεση των χρηστών.

Για την προστασία των δεδομένων τηρούμε κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες για την αποφυγή τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίησης ή πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές και διαδικασίες μας για την ασφάλεια των πληροφοριών, είναι ευθυγραμμισμένες με διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται οποτεδήποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις ανάγκες μας, καθώς και τυχόν αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Διαγράφουμε τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά. Τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί αποκλειστικά με σκοπό την επικοινωνία του χρήστη μαζί μας τηρούνται κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας και διαγράφονται εντός τριών (3) μηνών από την παύση της. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λόγω νομοθετικών διατάξεων.

 

10. Δικαιώματα Χρηστών

Έχετε τη δυνατότητα, κατά τα προβλεπόμενα στο ΓΚΠΔ, να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης

Η 2020 MEDIA προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, τόσο κατά τη φάση της συλλογής, όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται στο παρόν.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς, εάν και με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων που τηρούμε, σε ποιους τα κοινοποιούμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας τους και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δικαίωμα διόρθωσης

Αν διαπιστώσετε ότι υπάρχει λάθος στα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος).

Δικαίωμα εναντίωσης και μη αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων

Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε αμέσως την επεξεργασία τους, εκτός αν υφίστανται άλλοι νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν. Επίσης, μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια τους ή την νομιμότητα της επεξεργασίας τους.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή που έχετε προηγουμένως παράσχει.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:  Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας εκ μέρους μας, βάσει της εν λόγω συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

Οι χρήστες, μπορούν να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχονται στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ και του ευρύτερου νομοθετικού πλαισίου, απευθυνόμενοι εγγράφως προς τούτο στον Διαδικτυακό τόπο της 2020 MEDIA, είτε αποστέλλοντας ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση της έδρας του, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  Εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος του ενός (1) μηνός από τη λήψη του αιτήματός σας, η 2020 MEDIA θα σας απαντήσει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματός σας ή των αιτημάτων σας, εάν είναι περισσότερα του ενός.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι γίνεται μη ορθή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, κατ’ απόκλιση της εκ του νόμου εκπορευόμενης υποχρέωσής μας για το αντίθετο, ή αν δεν σας ικανοποιήσει η αιτιολογία της απάντησης που θα λάβετε περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματός σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

 

11. Ενημερώσεις Πολιτικής Απορρήτου

Η 2020 MEDIA δύναται να τροποποιήσει ή να ενημερώσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για οποιονδήποτε λόγο.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων με δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού τόπου. Σε περίπτωση που προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, που αλλάζουν τη φύση της επεξεργασίας ή επεκτείνουν τα δικαιώματά μας όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που έχουμε ήδη συλλέξει από εσάς, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας παράσχουμε επιλογή, σχετικά με τη μελλοντική χρήση ή όχι των εν λόγω δεδομένων.