Παραβατική η Κυβέρνηση Μητσοτάκη προς τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες προμήθειες

Μετά από ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη, η Κομισιόν ενημέρωσε ότι έχει κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της χώρας μας από τις 26 Ιανουαρίου.

Παραβατική η Κυβέρνηση Μητσοτάκη προς τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες προμήθειες
ΠΡΟΒΟΛΗ

Καταρρέει η εικόνα της χώρας μας στην Ευρώπη

Στη δημοσιότητα ήρθε ακόμα μια είδηση που δυσφημίζει την Ελλάδα στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα λίγες ημέρες μετά τη «σφαλιάρα» από την επιτροπή LIBE, ήρθε και η απάντηση της Κομισιόν στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, όσον αφορά τη μη συμμόρφωση της χώρας μας με τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες δαπάνες.

Αυτή αναφέρει ότι έχει κινηθεί διαδικασία για παράβαση από την πλευρά της χώρας μας από τον Γενάρη του 2023. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει δυο φορές ερώτηση για το ζήτημα των συνεχόμενων παρεκκλίσεων της χώρας μας από τις ευρωπαϊκές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευρωπαίος επίτροπος Τιερί Μπρετόν ανέφερε πάνω στο θέμα: «Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται και υλοποιούνται στην Ελλάδα οι κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες προμήθειες. Η Επιτροπή κίνησε στις 26 Ιανουαρίου 2023 διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, λόγω της μη συμμόρφωσης της εθνικής της νομοθεσίας με τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες και συγκεκριμένα για την ανάθεση συμβάσεων για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης συγκεκριμένης δυναμικότητας σε νησιά».

Επιπλέον, σε ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη για το αν η Κομισιόν εξετάζει τη λήψη μέτρων προκειμένου να τηρείται απαρέγκλιτα η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων από την ελληνική κυβέρνηση, ο ίδιος απαντάει: «Προβλέπεται μια σειρά από μέτρα. Από προληπτικά, συμπεριλαμβανομένων άτυπων επαφών με τις εθνικές αρχές, οι οποίες θα εντατικοποιηθούν περαιτέρω όσον αφορά τις ελληνικές αρχές, μέχρι στοχευμένες δράσεις επιβολής».

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα ερωτήματα του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τις απαντήσεις του Τιερί Μπρετόν, όπως γράφτηκαν στην ΑΥΓΗ.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003102/2022 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Δημήτριος Παπαδημούλης (TheLeft)

Θέμα: Συνέχιση των παρεκκλίσεων από την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα, παρά τις προειδοποιήσεις της Επιτροπής και της ΕΑΑΔΗΣΥ

Δημοσιεύματα[2] επικαλούνται έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) προς την ελληνική κυβέρνηση, με το οποίο προειδοποιεί για τον κίνδυνο κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει κατά της χώρας, εξαιτίας των διαρκών νομοθετικών παρεμβάσεων που καθιστούν «κανονικότητα» την παρέκκλιση από τις τυπικές διαγωνιστικές διαδικασίες, σημειώνοντας παράλληλα την αποδυνάμωση της δυνατότητας επίκλησης της πανδημικής κρίσης για την προσφυγή σε εξαιρετικές διαδικασίες. Για παρέκκλιση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες που κατατείνει σε παραβίαση του ενωσιακού δικαίου και των αρχών περί ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας και προστασίας του ανταγωνισμού κάνει λόγο η ΕΑΑΔΗΣΥ και σε πρόσφατη γνώμη της[3]. Σε προηγούμενη ερώτησή μου σχετικά με τις μαζικές παρεκκλίσεις από τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα[4], η Επιτροπή απάντησε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες που αποτυπώνονται στην ερώτηση και ότι έχει ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση την κοινοποίηση των παρατιθέμενων διατάξεων το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο προκειμένου να αξιολογήσει τις κατάλληλες επακόλουθες ενέργειες[5].

Ερωτάται η Επιτροπή:

Της κοινοποιήθηκαν από τις ελληνικές αρχές οι επίμαχες διατάξεις και αν ναι, πώς τις αξιολογεί;

Γνωρίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να επικαλείται «κατεπείγουσα ανάγκη» και να διενεργεί συντετμημένες διαγωνιστικές διαδικασίες, χωρίς να συντρέχουν οι εξαιρετικές περιπτώσεις και προϋποθέσεις των άρθρων 26 παρ. 2 περ. β’ και 32 του ν. 4412/2016[6];

Εξετάζει τη λήψη μέτρων προκειμένου να τηρείται απαρέγκλιτα η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων από την ελληνική κυβέρνηση;

Απάντηση του κ. Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(21.2.2023)

Τα κράτη μέλη φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για την ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την ορθή εφαρμογή και υλοποίηση του δικαίου της ΕΕ[7]. Πρέπει επίσης να προβλέπουν επαρκή ένδικα μέσα ώστε να διασφαλίζεται συναφής αποτελεσματική νομική προστασία.

Για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους, οι οδηγίες για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων[8] προβλέπουν τρόπους και μέσα ώστε οι αγοραστές του δημόσιου τομέα να μπορούν να αντιμετωπίζουν επείγουσες και εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Δεδομένου ότι οι αγοραστές του δημόσιου τομέα παρεκκλίνουν από τη βασική αρχή της Συνθήκης σχετικά με τη διαφάνεια όταν χρησιμοποιούν τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η χρήση της διαδικασίας αυτής πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί εξαίρεση. Μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην οδηγία και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη χρήση της, οι οποίες ερμηνεύονται συσταλτικά σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ[9]. Κάθε αγοραστής του δημόσιου τομέα πρέπει να αξιολογεί κατά περίπτωση αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χρήση αυτής της διαδικασίας, δικαιολογώντας την επιλογή του σε γραπτή έκθεση[10]. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να επιτρέπουν να χρησιμοποιείται η διαδικασία αυτή σε καμία άλλη περίπτωση εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 32 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ[11].

Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται και υλοποιούνται στην Ελλάδα οι κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες προμήθειες. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται μέσω μιας σειράς από εργαλεία που κυμαίνονται από προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων άτυπων επαφών με τις εθνικές αρχές, οι οποίες θα εντατικοποιηθούν περαιτέρω όσον αφορά τις ελληνικές αρχές, έως στοχευμένες δράσεις επιβολής. Ως προς τις τελευταίες, η Επιτροπή κίνησε στις 26 Ιανουαρίου 2023 διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας λόγω της μη συμμόρφωσης της εθνικής της νομοθεσίας με τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες[12], όσον αφορά την ανάθεση συμβάσεων για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης συγκεκριμένης δυναμικότητας σε νησιά.

[1]https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_23_142

[2]    https://www.newsbreak.gr/politiki/368787/keraynoi-se-adoni-kai-alloys-gia-to-parti-me-tis-apeytheias-anatheseis/ , https://tvxs.gr/news/ellada/kampanaki-gia-kybernisi-apo-eaadisy-gia-tis-apeytheias-anatheseis-kindynos-katadikis-apo , https://www.avgi.gr/koinonia/422420_parti-ton-apeytheias-anatheseon-tha-kostisei-akriba-sti-hora

[3]    Γνώμη Α4/2022, https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%996%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-557?inline=true

[4]    https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001452_EL.html

[5]    https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001452-ASW_EL.html

[6]    Ταυτάριθμα άρθρα της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ

[7]Άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο 288 παράγραφος 3 και άρθρο 291 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[8]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0024-20180101, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0025-20180101

 [9]Βλ., για παράδειγμα, τις υποθέσεις C-275/08, Επιτροπή κατά Γερμανίας, και C-352/12, Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

[10]Άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

[11]Άρθρο 26 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

[12]https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_23_142

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ