Μπορούν να με απολύσουν για κάτι που έγραψα στα social media; Τα 14 σημεία προστασίας που ορίζει η Επιθεώρηση Εργασίας

Θεμιτή και κατοχυρωμένη η άρνηση σε εταιρική δημοσίευση ή αλληλεπίδραση στα κοινωνικά δίκτυα για τον εργαζόμενο. Αποζημίωση και πρόστιμο σε περίπτωση προσφυγής του εργαζομένου. Όλα τα σημαντικά σημεία της εγκυκλίου. Τι ισχύει για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μπορούν να με απολύσουν για κάτι που έγραψα στα social media; Τα 14 σημεία προστασίας που ορίζει η Επιθεώρηση Εργασίας
ΠΡΟΒΟΛΗ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας αναγνωρίζει την χρήση των κοινωνικών δικτύων ως μέσο προβολής του προφίλ της επιχείρησης. Για αυτό αναγνωρίζεται η πιθανή αρνητική επίδραση που μπορεί να έχει (από και) προς τους εργαζόμενους.

 • Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα άρνησης ως προς την αποκάλυψη, διάθεση και χρήση των προσωπικών του δεδομένων.

 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη μόνο όταν τηρείται ο GDPR ή Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων. Εργαζόμενος θεωρείται κάποιος ανεξαρτήτως της σύμβασης που έχει. Περιλαμβάνει και τις υπεργολαβίες ή την σύμβαση έργου.

 • Κανείς εργαζόμενος δεν μπορεί να απολυθεί για κάτι που έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα και αποτελεί νόμιμη έκφραση.

 • Σε περίπτωση που αυτό που γράφτηκε συνιστά αδίκημα (κήρυγμα μίσους ή κάτι που πιθανώς εμπίπτει στον αντιρατσιστικό νόμο), τότε εξετάζεται κατά περίπτωση (Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας στην ΕΡΤ).

 • Ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώνει τον εργαζόμενο εγγράφως ή ηλεκτρονικά σχετικά με τον σκοπό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων και το δικαίωμα ανάκλησης της τυχόν δοθείσας συγκατάθεσης.Το ίδιο ισχύει και για τις κάμερες ασφαλείας.

 • Η λήψη και η κοινοποίηση φωτογραφίας είναι νόμιμη μόνο αν ο εικονιζόμενος έχει συναινέσει.

 • Σε κάθε χρονική στιγμή ο εργαζόμενος έχει μία γνήσια και ελεύθερη επιλογή και είναι σε θέση να αρνηθεί ή να ανακαλέσει τυχόν συγκατάθεσή του χωρίς αρνητικές επιπτώσεις. Σε αυτήν την εγκύκλιο εμπίπτει οποιαδήποτε φωτογραφία ή βίντεο μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του εργαζομένου (να φαίνεται το πρόσωπο, το σώμα ή με tag).

 • Σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας της φωτογραφίας ο υπεύθυνος ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι του εργαζομένου, ενώ μπορεί να επιβληθεί και πρόστιμο που ορίζει ο κανονισμός GDPR. Αρμόδια Αρχή καθίσταται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 • Το profiling μέσω χρήσης των κοινωνικών δικτύων θεωρείται σύννομο μόνο όταν αφορά ορατές δημόσιες πληροφορίες και ειδικά για τις σπουδές και την εργασιακή εμπειρία. Δεν επιτρέπεται η αξιολόγηση προσωπικών αναρτήσεων ή πληροφορίες που αφορούν χόμπι, φιλικές και κοινωνικές συναναστροφές, την οικογενειακή κατάσταση, θρησκευτικές, πολιτικές ή σεξουαλικές προτιμήσεις. Όλα αυτά δεν μπορεί να αποτελούν αιτία διάκρισης ούτε να κοινοποιούνται σε τρίτους.

 • Ο εργοδότης δεν μπορεί να υποχρεώσει τον εργαζόμενο να γίνει «φίλος» του ή να τον ακολουθήσει στα κοινωνικά δίκτυα. Ακόμα δεν μπορεί να τον υποχρεώσει να κάνει like, share, retweet, repost στα μέσα της επιχείρησης ή του ίδιου, ούτε κατά την πρόσληψη, ούτε κατά την διάρκεια της απασχόλησης.

 • Δεδομένα που μπορεί να συλλεγούν από κάμερες CCTV, ηλεκτρονική παρακολούθηση μέσω υπολογιστή ή το ιστορικό επισκέψεων σε σελίδες δεν μπορεί να αποτελούν αποκλειστικό κριτήριο για την συμπεριφορά και την απόδοση του εργαζομένου.

 • Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται εγγράφως για την εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής εντός του χώρου εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό ο εργοδότης δικαιούται να ασκεί έλεγχο επί των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας που παρέχει στους εργαζόμενους για την εργασία τους, υπό τον όρο ότι o έλεγχος είναι σύννομος με το GDPR, η πράξη αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει και αφού έχει ενημερωθεί ο τελευταίος έστω και για τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου από τον εργοδότη.

 • Ο εργοδότης, με σκοπό την εξασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας, υποχρεούται σε ειδική ενημέρωση του εργαζομένου για την ύπαρξη συστήματος λήψης αυτοματοποιημένων αποφάσεων (ΑΙ).

 • Η λήψη αυτοματοποιημένων ατομικών αποφάσεων, ιδιαίτερα μέσω προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), αποτελεί περίπτωση στην οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένοι οι κίνδυνοι που απειλούν την αξιοπρέπεια, τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα του εργαζομένου. Κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, εφόσον χρησιμοποιεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), το οποίο επηρεάζει οποιαδήποτε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τους εργαζομένους ή τους υποψήφιους εργαζομένους και έχει αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας, την επιλογή, την πρόσληψη ή την αξιολόγησή τους, σε κάθε περίπτωση πριν την πρώτη χρήση του, παρέχει επαρκή και σαφή πληροφόρηση σε κάθε εργαζόμενο ή υποψήφιο εργαζόμενο, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις παραμέτρους στις οποίες στηρίζεται η λήψη της απόφασης, Με λίγα λόγια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΑΙ σε εργαζόμενο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Αρμόδια αρχή ώστε να επιβάλει πρόστιμο για παράβαση του πάνω είναι η Επιθεώρηση Εργασίας.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ