Ελληνικό κτηματολόγιο: Ένας διορισμός κατά παράβαση κανονισμού λίγο πριν τις εκλογές και άλλες αμαρτωλές ιστορίες

Η Διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου και συγκεκριμένα ο πρόεδρος κ. Δ.Σταθάκης και η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια κ. Δ.Μπίθα, τοποθετεί με το έτσι θέλω προϊστάμενο στο τμήμα Συντονισμού Λειτουργίας και Εποπτείας των Περιφερειακών Υπηρεσιών, παραβαίνοντας τον κανονισμό και κατά συνέπεια τον νόμο. Ο υπάλληλος είχε μεταφερθεί στο τμήμα μόλις μία ημέρα νωρίτερα! Πριν εξεταστούν συναφή αιτήματα που είχαν ήδη υποβληθεί από τον Νοέμβριο του 2022 από υπαλλήλους που ήδη την τελευταία τριετία έκαναν τις εργασίες του τμήματος.

 

Ελληνικό κτηματολόγιο: Ένας διορισμός κατά παράβαση κανονισμού λίγο πριν τις εκλογές και άλλες αμαρτωλές ιστορίες
ΠΡΟΒΟΛΗ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων Κτηματολογίου (ΠΑΝΣΕΚΤ) https://pansekt.gr/ καταγγέλλει τις πρακτικές της Διοίκησης του Κτηματολογίου, που εδώ και δύο χρόνια από όταν το κτηματολόγιο πέρασε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο υπουργείο Ψηφιακής, Διακυβέρνησης υπονομεύουν το δημόσιο χαρακτήρα του ΝΠΔΔ και τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων τους.

Στις 6 Απριλίου 2023  το Σωματείο δημοσιεύει την παρακάτω ανακοίνωση μέσα στην οποία εκτός από τις δίχρονες πρακτικές της διοίκησης που στηλιτεύονται, γίνεται λόγος για έναν όπως όλα δείχνουν προαποφασισμένο αυθαίρετο διορισμό:

«… η διοίκηση σχεδιάζει να τοποθετήσει νέους προϊσταμένους, παρότι υπάρχει σχετική οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών που εστάλη προς όλα τα ΝΠΔΔ της χώρας την 9η Μαρτίου 2023, με αριθμ. Πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.8/1/οικ. 4062 με θέμα: «Αποστολή στοιχείων επί της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 85 και 86 του ν.3528/2007 («Υπαλληλικός Κώδικας») όπως ισχύει. Σύμφωνα με την οποία δηλαδή, η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της παρακολούθησης εφαρμογής των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα που προβλέπουν την πλήρωση των θέσεων ευθύνης κατόπιν έκδοσης προκήρυξης σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 8 του άρθρου 86 Υ.Κ., συγκεντρώνει στοιχεία για την υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Σε μια χρονική μάλιστα στιγμή που η θέση του Γενικού Διευθυντή του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο, βρίσκεται σε αναπλήρωση. Κατόπιν τούτων, καλούμε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο να μην προβούν σε περαιτέρω πρακτικές που υπονομεύουν τον δημόσιο χαρακτήρα του. Να μην προχωρήσουν σε καμία τοποθέτηση νέου προϊσταμένου εκτός των διατάξεων των άρθρων 85 και 86 του ν.3528/2007, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ…»

Στη συνέχεια και αφού έχει μεσολαβήσει ΔΣ της Διοίκησης στις 6/4 ο ΠΑΝΣΕΚΤ προχωρά στις 9/4 σε δεύτερη επιστολή που σημειώνει ένα προς ένα τα σημεία που καταδεικνύουν το πώς αντιλαμβάνεται το Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα τοποθετήσεων στελεχών σε θέσεις ευθύνης:

«…Ειδικότερα, κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 6/4/23 και σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση που διανεμήθηκε, το με αρ. 13 θέμα της ίδιας συνεδρίασης αφορούσε στον ορισμό Αναπληρωτή Προϊσταμένου στο Τμήμα Συντονισμού Λειτουργίας και Εποπτείας Περιφερειακών Υπηρεσιών της Δ/νσης Κτηματολογίου. Εκτός του ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε παρά την καταγγελία μας να μην τοποθετήσει νέο προϊστάμενο εκτός των διατάξεων των άρθρων 85 και 86 του ν.3528/2007,

Πρώτον:

Η πρόσκληση ήρθε σε χρονικό σημείο που τελούσαν σε εκκρεμότητα τα προαναφερόμενα θέματα τυπικής τοποθέτησης υπαλλήλων που ήδη εκτελούσαν τις εργασίες του Τμήματος, αιφνιδίως και χωρίς εισήγηση από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτηματολογίου.

Δεύτερον:

Προτάθηκε για να καταλάβει τη θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου υπάλληλος, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο εν λόγω Τμήμα την προηγούμενη μόλις μέρα με την υπ΄ Α.Π.: 2316089/04.04.23 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ, από άλλο Τμήμα της ίδιας Διεύθυνσης στο οποίο υπηρετούσε μέχρι τότε.Για την μετακίνηση του ίδιου υπαλλήλου στο Τμήμα, που προηγήθηκε την προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης του ΔΣ, δεν υπήρχε καν αίτημα του υπαλλήλου.

 Τρίτον:

Η σχετική πρόταση διατυπώθηκε από την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, η οποία ως Όργανο, δεν διαθέτει εκ του Ν.4512/2018 σχετική αρμοδιότητα εισήγησης ή αξιολόγησης για συναφή θέματα. Η εισήγηση της περιορίστηκε σε απλή διαπίστωση της καταλληλότητας του υπαλλήλου και ο Πρόεδρος του ΔΣ προφανώς και αρκέστηκε απλά στην γνώμη της.

 Τέταρτον:

Στο Τμήμα Συντονισμού Λειτουργίας και Εποπτείας των Περιφερειακών Υπηρεσιών απασχολούνται και παρέχουν τις υπηρεσίες τους από το 2020 εργαζόμενοι, για τους οποίους εκκρεμεί η τοποθέτησή τους σε αυτό, καθώς και άλλα κρίσιμα για τον υπηρεσιακό τους φάκελό τους πρωτοκολλημένα αιτήματα όπως αναγνώρισης τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών και ενστάσεις για την εφαρμογή της παρ. 7, του άρθρου 20 του Ν. 4512/2018, ως συνέχεια του άρθρου 2, του ΦΕΚ 3427, Τεύχος Β’, 2017. (αναφερόμαστε στην κατάταξη στο Βαθμό Γ’ μια συγκεκριμένης μερίδας υπαλλήλων). Οι ίδιοι υπάλληλοι έχουν υποβάλει τα σχετικά αιτήματα από τον Νοέμβριο του 2022, τα οποία είναι σε πλήρη γνώση της Διοίκησης.

Σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου (Ν.3528/2007) θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων για την κάλυψη της θέσης Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος, ιδίως αυτών που ήδη εκτελούν τα σχετικά καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης.

 Πέμπτον:

Πρόκειται για θέση Προϊσταμένου του Τμήματος που έχει κενωθεί από το 2020, μετά την αποχώρηση του τότε υπηρετούντος Προϊσταμένου. Η τοποθέτηση έρχεται σε προεκλογική περίοδο και σε χρονική στιγμή που η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι σε αναπλήρωση από τον ίδιο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Έκτον:

Ο ΠΑΝΣΕΚΤ δεν στέκεται στα πρόσωπα αλλά στις διαδικασίες. Ενώ τον Νοέμβριο 2022 τροποποιήθηκε η διαδικασία μετακινήσεων υπαλλήλων, ειδικά για να τακτοποιηθεί το προσωπικό του Τμήματος Συντονισμού Λειτουργίας και Εποπτείας των Π.Υ. που υπηρετούσε στις Π.Υ. (70 υπάλληλοι) μέχρι σήμερα γίνονται μεμονωμένες μετακινήσεις με άγνωστα κριτήρια και όχι ενιαία εφαρμογή της διαδικασίας. Ακόμη περισσότερα, παραμένει σε εκκρεμότητα η τακτοποίηση βάσει της ίδιας διαδικασίας αποσπασμένων υπάλληλων Υποθηκοφυλακείων που υπηρετούν στο ίδιο Τμήμα.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού που ήδη εκτελεί εργασίες Προϊσταμένου στο Τμήμα και η οποία διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Αν η διοίκηση είχε διεκπεραιώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα το αίτημά της για τυπική τοποθέτηση στο Τμήμα, θα την είχε τοποθετήσει ήδη στη θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου. Εκ των γεγονότων είναι πλέον προφανές, ο λόγος που η διοίκηση αγνοεί την επιχειρηματολογία μας να κλείσουν άμεσα όλες οι καθυστερήσεις.

Με βάση και τα ανωτέρω, που διευκρινιστικά σας αποστέλλουμε για να μην μένει καμία πλέον σκιά και για να μην υπάρχει καμία πλέον δικαιολογία από κανέναν,

Καλούμε για δεύτερη και τελευταία φορά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να βάλουν οριστικό φρένο σε τέτοιου είδους αλαζονικές πρακτικές, οι οποίες δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με την λειτουργία ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

Καλούμε για δεύτερη φορά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να επανέλθουν στο δρόμο της ίσης αντιμετώπισης των εργαζομένων.

Καλούμε για δεύτερη φορά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συζητήσουν άμεσα όλες τις εκκρεμότητες αιτημάτων που έχουν υποβάλει οι εργαζόμενοι.

 Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων Κτηματολογίου (ΠΑΝΣΕΚΤ) επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων του για τα παραπάνω και ξεκαθαρίζει προς πάσα κατεύθυνση, ότι, η κλιμάκωση της στάσης του θα είναι επιβεβλημένη, αν τύχει ίδιας αντιμετώπισης, για τα κρίσιμα, δίκαια και μετά από πολύ μεγάλη προσοχή, αιτήματα που διατυπώνει».

 Δίπλα στο σωματείο στέκεται και η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Π . Ο . Ε. Ι . Δ . Δ.) και στις 10/4/23 στέλνει επιστολή προς τα μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο για σεβασμό των αιτημάτων του ΠΑΝ.Σ.Ε.ΚΤ. και άμεση δρομολόγηση επίλυσής τους. Η επιστολή τους αναφέρει:

«Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο (ΠΟΕΙΔΔ), σε συνέχεια του από 20.02.2023 Δελτίου Τύπου στήριξης του αιτημάτων του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργαζομένων Κτηματολογίου (ΠΑΝ.Σ.Ε.ΚΤ.), που ανήκει στη δύναμή μας, καλούμε τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, καθώς και τα όλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο πλαίσιο των ευθυνών τους, να σεβαστούν πλήρως τα αιτήματα που διατυπώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων Κτηματολογίου (ΠΑΝΣΕΚΤ), για:

1. Άμεση και χωρίς άλλες καθυστερήσεις προώθηση για συζήτηση, των αιτημάτων που έχουν υποβάλει οι εργαζόμενοι (μετακινήσεις, μετατάξεις σε ανώτερες κατηγορίες, αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων κ.α.).

2. Δίκαιες και χωρίς καταστρατηγήσεις της κείμενης νομοθεσίας & του Υ.Κ. για τοποθετήσεις συναδέλφων στις θέσεις ευθύνης. Ως Π.Ο.Ε.Ι.Δ.Δ. παρακολουθούμε στενά, μέσω του ΠΑΝ.Σ.Ε.ΚΤ., το ζήτημα και ζητούμε τη δρομολόγηση επίλυσης των ως άνω αιτημάτων, ευελπιστώντας στην άμεση διευθέτησή τους, ώστε να μην χρειαστεί να επανέλθουμε, αποφασίζοντας περαιτέρω δράσεις για να εφαρμοστούν τα απολύτως αυτονόητα. Οι χρόνοι συζήτησης και διεκπεραίωσης των αιτημάτων των εργαζομένων του Κτηματολογίου (εκκρεμότητες μεγαλύτερες των 15 μηνών) δείχνουν ότι έχουν ξεφύγει κατά πολύ από το «εύλογο» χρονικό διάστημα, που ορίζει ο νομοθέτης και πλέον έχει φτάσει στα όρια της αδιαφορίας και εμπαιγμού. Υπενθυμίζουμε προς πάσα κατεύθυνσης ότι καμία τοποθέτηση εργαζομένου σε θέση ευθύνης δεν μπορεί να προχωρήσει, αλλά ούτε και να τεκμηριωθεί επαρκώς από τον αρμόδιο Διευθυντή Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, με αυτό τον όγκο και το περιεχόμενο των εκκρεμοτήτων. Η καταγγελία του ΠΑΝ.Σ.Ε.ΚΤ. για τα ανωτέρω ζητήματα προς την Π.Ο.Ε.Ι.Δ.Δ., αποδεικνύει μια εκτροχιασμένη από τις ράγες της Δημόσιας Διοίκησης κατάσταση και καλούμε όλους όσοι είναι αρμόδιοι να συμμορφωθούν με την κείμενη νομοθεσία και τον Υπαλληλικό Κώδικα του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.

Στεκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων μας, στηρίζοντας τον αγώνα τους για την επίλυση των αιτημάτων τους και τη διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων».

 Άριστοι είναι ό,τι θέλουν κάνουν

 Η διοίκηση αγνοεί παραδειγματικά Σωματείο, Ομοσπονδία αλλά και τον νόμο και χωρίς κανένα άγχος διορίζει –σύμφωνα με πληροφορίες- την Μεγάλη Τετάρτη 12/4/23 με έκτακτο ΔΣ στη θέση προϊσταμένου τον άνθρωπο της αρέσκειας της παραβαίνοντας τον Υπαλληλικό Κώδικα και τις αρχές της χρηστής διοίκησης.

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ